Потребителско име

Парола

Bulgarian Hydrogen Institute Menu Bulgarian Hydrogen Institute Menu

Общи условия

Сайтът www.hydrogen.bg е собственост на сдружение „Български Водороден Институт”, вписано в Агенция по вписванията - Търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 206136824, със седалище и адрес на управление – гр. София 1504, ул. Оборище № 5, ет. 6, представлявано от  Тодор Мирославов Николов и Иво Йорданов Иванов, ( БВИ/Дружеството).

Информацията, предоставена през страницата www.hydrogen.bg е разработена и анализирана от служители на дружеството, собственик и е в унисон с всички нормативни изисквания на Българското и Европейското законодателство, като не нарушава чужди авторски права.

БВИ представя на вниманието на своите потребители следните Общи условия за ползване на www.hydrogen.bg. Настоящите Общи условия представляват обвързващо споразумение между Дружеството и посетителите на сайта. Със зареждане на информацията на заглавната страница/навлизане на вътрешна страница/натискане на активен линк на сайта потребителят приема и се задължава да спазва тези Общи условия. Общите условия са винаги достъпни на www.hydrogen.bg, като Сдружение „Български Водороден Институт“ има право да ги изменя и допълва по всяко време без предварително предизвестие. За улеснение на потребителите, при промяна на Общите условия БВИ публикува известие с дата на последното изменение в страницата www.hydrogen.bg.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Съдържанието на този сайт и по-конкретно текст, изображения, звуци, търговски марки и емблеми, са защитени с авторско право или други права върху интелектуална собственост. Всички авторски права и други права върху интелектуална собственост върху тези части от съдържанието са собственост на БВИ , или лицензирани на БВИ от собственика на тези права.

Всеки посетител има право на достъп до която и да е част от този уеб сайт, както и да отпечата копие на всички или част от страниците на сайта само за използване за лични информационни цели. Посетителят няма право да копира (без оглед вида на носителя на копията), разпространява (включително чрез разпространение на копия), изменя или използва по друг начин която и да е част от съдържанието на този сайт. Посетителят няма право да предоставя връзка към този уеб сайт без изричното писмено съгласие на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ

Сайтът www.hydrogen.bg може да съдържа връзки към външни сайтове. Посочването на външен сайт в рамката на този сайт е единствено с цел да улесни посетителя да намира бързо и лесно подходящи информация, услуги и/или продукти. БВИ не носи каквато и да е отговорност по отношение на собствеността на тези сайтове, предоставените чрез тях информации, продукти и услуги, както и за съдържанието им. БВИ не носи отговорност за, и не договаря каквито и да е условия, гаранции или други декларации във връзка с предоставена информация, услуга или продукт на външна страница. Дружеството не носи отговорност за претенции, относно съдържанието на външни сайтове, включително такива за нарушени права върху интелектуална собственост на трето лице.

Български водороден институт е част от група дружества, които са обединени от обща цел, но са отделни, независими правни субекти. На този сайт може да бъде посочена дейност, услуга или информация, която е предоставена от различни дружества, част от общата група, без да бъде идентифицирана конкретна фирма от групата.

Цялата информация и всички анализи, предоставяни като част от този сайт, имат общ и информативен характер и не следва да се използват за база при вземане на решения. БВИ полага усилия да осигури точност на цялата информация, предоставяна на този сайт, към момента на добавянето ѝ, но не гарантира точността ѝ. БВИ не носи отговорност за действия, които посетителят може да предприеме на базата на тази информация, или за претърпени от него загуби или вреди в резултат на предприемането на това действие.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В качеството си на администратор на лични данни, Дружеството отговаря на всички изисквания на (ЕС) 679/2016 (General Data Protection Regulation- GDPR), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и всички останали нормативни актове, от приложимата към момента регулация. Дружеството събира единствено данни, необходими за изпълнението на услугите, предлагани на www.hydrogen.bg и ги пази отговорно и законосъобразно.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

При влизане в www.hydrogen.bg или чрез попълване на формуляр за въпроси всеки посетител се съгласява БВИ да обработва личните му данни. Предоставените данни могат да се използват единствено за изпълнение на отправеното запитване, включително за установяване на директен контакт с посетителя, в случай, че последният е оставил данни за контакт и запитването го изисква. Предоставените данни няма да бъдат редактирани, разпространявани на трети лица или използвани за цели, различни от описаните, без изричното предварително разрешение на притежателя им, освен в случаите, когато това се изисква по закон.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Дружеството събира и обработва личните данни, които посетителите предоставят във връзка с използването на този сайт, включително и за следните цели: отговор на изпратени запитвания; регистрация на участник в събитие, организирано от страна на Дружеството; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; обезпечаване за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на интернет страницата, новини и други.

При обработка на предоставените лични данни, БВИ спазва следните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, БВИ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси, а именно: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от Сдружение „Български Водороден Институт“ 

Обработването на личните данни се извършва в пълно съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и GDPR. Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за осъществяване на желаната услуга. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – ще се прилага само спрямо посетители, които са заявили, че желаят да получават. Посетителите, абонирани за бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време като натиснат бутон „unsubscribe from this list“ и следват указанията.

За да изпълни предоставяните услуги, БВИ може да събира индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон за връзка и адрес). Целта, за която се събират тези данни е: осъществяване на връзка с посетителя и изпращане на отговор на поставено от него запитване, включително и при изразено желание за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения. Основание за обработка на тези индивидуализиращи личните данни е договорното отношение, което възниква между БВИ и потребителя при приемането на общите условия /чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR/.

Дружеството обработва, събира и съхранява лични данни, относно използвания от потребителя IP адрес. Целта, за която се събират тези данни е подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основанията за обработка на тези данни е необходимостта за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.

Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните данни

ГИС съхранява личните данни на потребителите за срок не по-дълъг от съществуването на отворено запитване на посетителя в уебсайта. След изтичането на този срок, БВИ полага необходимите грижи за изтриването и унищожаването на всички лични данни. Дружеството следва да уведоми посетителя, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на договор или друго легитимно основание. Дружеството съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на висящо отправено запитване.

Предаване на личните данни за обработване

БВИ може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. ГИС ще уведомява всеки потребител в случай на намерение да предаде част или всички негови лични данни на трети държави или международни организации.

Данните, които БВИ събира, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.

Права на посетителя при събирането, обработването и съхранението на личните данни

В случай, че потребителят не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ГИС за конкретна или за всички цели на обработване, той може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. БВИ може да поиска посетителят да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Всеки посетител има право да изиска и получи от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. Посетителят има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни. БВИ предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с посетителя, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БВИ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Всеки посетител може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни, свързани с него директно през профила си в уебсайта или с отправяне на искане до БВИ.

Всеки посетител има право да поиска от БВИ изтриване на свързаните с него лични данни, а БВИ има задължението да ги изтрие в най-кратки срокове, когато е налице някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; посетителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; посетителят е възразил срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на приложимо законодателство; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражни правото си на „забравяне“, посетителят следва да подаде писмено искане, изпратено до БВИ, както и да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред БВИ. Дружеството не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Посетителите имат право да изискат от БВИ да ограничи обработването на свързаните с тях данни, когато: оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на ГИС да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но посетителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; БВИ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но посетителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили са срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БВИ имат преимущество пред интересите на посетителя.

Всеки посетител може по всяко време да види данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на www.hydrogen.bg с искане по имейл. Посетителят може да поиска от БВИ директно да прехвърли личните му данни към посочен от него администратор, когато това е технически осъществимо.

Посетителите могат да поискат от БВИ да ги информира относно всички получатели, на които личните им данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БВИ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Посетителите могат да възразят по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до тях, включително ако се обработват за целите директен маркетинг.

В случай, че БВИ установи нарушение на сигурността на личните данни на свой посетител, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, дружеството е длъжно да го уведоми незабавно за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. БВИ не е длъжно да уведомява посетителите, в случаите когато: е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните данни на посетителите

В зависимост от продуктите или услугите, избрани от потребителя и за целта на дейността по обработване на лични данни, БВИ може да предоставя личните данни на посетител на трети страни или власти за изпълнението на целите, съгласно посочените основания за обработване. Съгласно ЗЗЛД и GDPR БВИ може да предава или да предоставя достъп до специфични лични данни на посетителите на следните видове получатели: Публични власти

Дружеството гарантира, че ще предприеме всички дейности, за да се увери, че всички обработващи и трети страни ще въведат необходимите технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на законовите изисквания на действащото законодателство, за осигуряването на всички права на потребителите.

В случай на съмнения за нарушения относно личните данни на посетителите, всеки носител на права може да се обърне към компетентния надзорен орган, а именно: Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №, телефон: 02 915 3 518, e-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg .

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

В случай, че някоя клауза от настоящите Общи условия е обявена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с Българското законодателство.

БВИ си запазва правото да извършва всякакви промени в тези Общи условия, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на посетителите. Дружеството си запазва правото да преустановява временно функционирането на сайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време и без уведомление.

В границите на разпоредбите на настоящите Общи условия, БВИ няма да бъде подведено под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по каквато и да било причина, включително поради промени, които не са направени от администратора на сайта.

При наличие на въпроси и/или оплаквания във връзка с този сайт, всеки потребител може да се свърже с Дружеството на посочения по-горе адрес или на office@hydrogen.bg